E-Donation Humanities CMU

รายนามผู้บริจาค

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริจาค กองทุน วันที่ ใบเสร็จ
แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ธ.ค. 2566
ดรณี จันทร์หล้า กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ธ.ค. 2566
แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ธ.ค. 2566
นางสาวนิลุบล สุขวณิช กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2566
มนัญญาภรณ์ ภัทรกฤดา กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มิ.ย. 2566
ปณิธาน ศรียางค์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 เม.ย. 2566
นายสมชาย พัฒนาธรชัย กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ม.ค. 2566
อารยา ผลธัญญา กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ม.ค. 2566
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2565
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2565
แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ธ.ค. 2565
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 2565
อารยา ผลธัญญา กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ธ.ค. 2565
ดรณี จันทร์หล้า กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2565
Rinlaphat Jaruchaiwatkul กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ก.ค. 2565
นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มิ.ย. 2565
นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2565
ดรณี จันทร์หล้า กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มิ.ย. 2565
ปวันรัตน์ จรัสธำรงพันธุ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 เม.ย. 2565
อาภาพร หาญป่า กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2565
น.ส.พรพรรณ มีฤทธิ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 มี.ค. 2565
มูลนิธิสู่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ - กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2565
อารยา ผลธัญญา กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ม.ค. 2565
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ธ.ค. 2564
ศจีแพรว โปธิกุล กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ธ.ค. 2564
นายดนัย โปธิกุล กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ธ.ค. 2564
MISS SIDAGORN ONNOM กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ต.ค. 2564
แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ต.ค. 2564
MISSANONGRAT SINGHAKOWIN กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ต.ค. 2564
ณัฐธิดา สุวรรณยศ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ต.ค. 2564
มนัญญาภรณ์ ภัทรกฤดา กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ต.ค. 2564
ดรณี จันทร์หล้า กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ต.ค. 2564
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ต.ค. 2564
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :


Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่