E-Donation Humanities CMU

รายนามผู้บริจาค

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริจาค กองทุน วันที่ ใบเสร็จ
เหมยพอง จินดา กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2567
MISSPIMWILAI MUANGYOS กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 มี.ค. 2567
เหมยพอง จินดา กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 มี.ค. 2567
น.ส. อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2567
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ม.ค. 2567
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ม.ค. 2567
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มิ.ย. 2566
มุทิตา บุญวยาภรณ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 มี.ค. 2566
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2566
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2565
นันทริยา สาเอี่ยม กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2565
ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มิ.ย. 2565
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มิ.ย. 2565
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ส.ค. 2564
MR PHONGSATHORN RATASEREE กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ส.ค. 2564
วรรณวดี เดือนเพ็ญ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ส.ค. 2564
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2564
ชวลิต ศรีนนท์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2564
เสมอแข เลิศชัย กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ก.ค. 2564
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ก.ค. 2564
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ก.ค. 2564
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :


Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่