E-Donation Humanities CMU

กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่* ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน


* กรุณากรอก ชื่อ-สกุล จริงตามบัตรประชาชน เป็นภาษาไทย ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

* กรอกหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่