E-Donation Humanities CMU

กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงิน จะเป็นชื่อเดียวกับ บัญชีผู้ทำรายการโอนเงิน เนื่องจากธนาคารจะส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากรโดยตรงCopyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่