E-Donation Humanities CMU

กองทุนพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่* ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงิน และ บัญชีผู้ทำรายการโอนเงิน ต้องเป็นชื่อเดียวกัน เนื่องจากธนาคารจะส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากรโดยตรง

* กรุณากรอก ชื่อ-สกุล จริงตามบัตรประชาชน เป็นภาษาไทย ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

* กรอกหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
Copyright 2016 E-HUMANITIES : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่