E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์
EP170046
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕3 และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา หรือการจัดการสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา หรือการจัดการสารสนเทศ
3.ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยื่นคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
4.ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
5.มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ชื่อเอกสาร
1 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก)
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
9 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
01/11/2567
08/11/2567
08/11/2567
27/11/2567