E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์
EP170054
ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หรือคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ หรือด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ และด้านอื่น ๆ (ที่สัมพันธ์กับหลักสูตรสาขาวิชาบ้านและชุมชน) หรือมีประสบการณ์งานสอน การทำงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะการออกแบบ การประดิษฐ์ งานด้านคหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์ ผ้า ดอกไม้) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิปริญญาตรี/โท ด้านคหกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบและศิลปะการประกอบอาหาร ด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

3. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยื่นผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้น 1 ปี แล้วยังไม่ยื่นผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (แนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Institutional Testing Program : ITP) ทดแทน TOEFL (paper-based : PBT) ได้

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
1 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก)
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6 สำเนาเอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
7 สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CMU-eTEGS ที่ยังมีอายุการใช้งานภายในกำหนด (ถ้ามี)
8 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (ถ้ามี)
9 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
10 งานทางวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี)
27/07/2565
05/08/2565
17/08/2565
09/09/2565