E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
EP170025 - EP170030
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งบุคคลภายนอก
4. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และตามที่คณะมนุษยศาสตร์เห็นสมควร
5. ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (แนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Institutional Testing Program : ITP) ทดแทน TOEFL (paper-based : PBT) ได้
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
7 สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CMU-eTEGS ที่ยังมีอายุการใช้งานภายในกำหนด
9 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
11 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท)
27/03/2566
29/03/2566
19/04/2566
05/05/2566