E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์
EP170036
ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือด้านคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการและการประยุกต์ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) หรือด้านการจัดการสมัยใหม่ หรือด้านการจัดการนวัตกรรม หรือด้านการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
- หากมีความสามารถในการปรุงประกอบอาหาร หรือสำเร็จการศึกษาด้านศิลปะการปรุงประกอบอาหาร หรือการจัดการบริการ การให้บริการและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสอน การวิจัย การบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (แนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Institutional Testing Program : ITP) ทดแทน TOEFL (paper-based : PBT) ได้
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
1 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก)
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
7 สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CMU-eTEGS ที่ยังมีอายุการใช้งานภายในกำหนด
9 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
15/06/2566
22/06/2566
30/06/2566
14/07/2566