E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์
EP170042
ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านคหกรรมศาสตร์ หรือคหกรรมศาสตร์ศึกษา (อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการและการประยุกต์ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการบริการอาหารและจัดเลี้ยง) หรือด้านการจัดการสมัยใหม่ หรือด้านการจัดการนวัตกรรม หรือด้านการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ โดยมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หรือการจัดการอาหาร หรือการบริหารอาหาร หรือการจัดตกแต่งอาหาร หรือการพัฒนาตำรับและรายการอาหาร หรือนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกนำผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษมาแสดงภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เริ่มบรรจุเพื่อทดลองปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนด 1 ปี แล้วยังไม่ยื่นผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ถือว่าพนักงานผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ CMU-eTEGS (Score) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (แนบท้าย) ซึ่งสามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Institutional Testing Program : ITP) ทดแทน TOEFL (paper-based : PBT) ได้
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
1 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก)
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
9 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
31/10/2566
03/11/2566
15/11/2566
24/11/2566