E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์
พนักงานบริการทั่วไป
S2170015
งานบริหารทั่วไป
1. อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด
5. สามารถทำความสะอาดนอกเวลาราชการได้
6. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น จิตบริการ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการตรวจสารเสพติด และตรวจสุขภาพตามที่คณะฯ กำหนด
8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน 3 คน
11. หากคณะฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร คณะฯ มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที
  ชื่อเอกสาร
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6 สำเนาเอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) (ถ้ามี)
12 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
13 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
08/03/2567
11/03/2567
13/03/2567
20/03/2567