E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
นักจิตวิทยา
S2170066
งานบริหารทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านจิตวิทยาคลินิกหรือด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา หรือการบำบัดทางจิตวิทยา หรือมีประสบการณ์ในการจัดการโครงการเกี่ยวกับจิตวิทยา การประสาน การดูแลโครงการ/ระบบการดูแลสุขภาพจิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีใบประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6 สำเนาเอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) (ถ้ามี)
12 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
13 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
26/04/2567
29/04/2567
07/05/2567
16/05/2567