E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์
EP170204
ภาควิชาประวัติศาสตร์
1.ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕3 และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกทางด้านโบราณคดี หรือประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่ และสามารถสอนได้ทั้งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่
3.ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (แนบท้าย)
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
1 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก)
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6 สำเนาเอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) (ถ้ามี)
7 สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CMU-eTEGS ที่ยังมีอายุการใช้งานภายในกำหนด
8 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
9 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
10 งานทางวิชาการอื่น ๆ
11 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/โท) (ถ้ามี)
12 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
13 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี)
14 ประวัติผู้สมัคร (CV) ที่แสดงถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยหลังการศึกษาระดับปริญญาเอกตามคุณสมบัติ (ถ้ามี)
15 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ทุกประเภท (ถ้ามี)
16 ผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 ที่ยังมีอายุการใช้งานภายในกำหนด (ถ้ามี)
17 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นใด (ถ้ามี) อาทิ TOEIC TOEFL IELTS JLPT TOPIK HSK ฯลฯ (ถ้ามี)
13/05/2567
16/05/2567
16/05/2567
24/05/2567