E-Donation Humanities CMU
* กรุณากรอก ชื่อ-สกุล จริงตามบัตรประชาชน เป็นภาษาไทย ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ


  ของที่ระลึก จำนวน รวม
บริจาคสมทบ 1,000 บาท
กระเป๋าผ้า ขนาด 8.5x8 นิ้ว
บริจาคสมทบ 2,000 บาท
กระเป๋าผ้าเมือง, สมุดโน้ตขนาด A5
บริจาคสมทบ 3,000 บาท
กระเป๋าผ้าเมือง, สมุดโน้ตขนาด A5, กระเป๋าผ้า ขนาด 8.5x8 นิ้ว, ที่รองแก้วซับน้ำ
บริจาคสมทบ 4,000 บาท
กระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 13x11 นิ้ว, กระเป๋าผ้าเมือง, สมุดโน้ตขนาด A5, ที่รองแก้วซับน้ำ
บริจาคสมทบ 5,000 บาท
กระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 13x11 นิ้ว, กระเป๋าผ้าเมือง, สมุดโน้ตขนาด A5, ที่รองแก้วซับน้ำ, แก้วน้ำพร้อมหลอดดูด
บริจาคสมทบ 10,000 บาท
กระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 13x11 นิ้ว, กระเป๋าผ้าเมือง, สมุดโน้ตขนาด A5, ที่รองแก้วซับน้ำ, แก้วน้ำพร้อมหลอดดูด, เสื้อยืดลายพิเศษ, เสื้อโปโลลายพิเศษ
บริจาคสมทบ 50,000 บาท
กระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 13x11 นิ้ว, กระเป๋าผ้าเมือง, กระเป๋าผ้าขนาด 8x8.5 นิ้ว, สมุดโน้ตขนาด A5, ที่รองแก้วซับน้ำ, แก้วน้ำพร้อมหลอดดูด, เสื้อยืดลายพิเศษ, เสื้อโปโลลายพิเศษ, เข็มกลัดที่ระลึกพร้อมกล่อง
    รวมจำนวน บริจาครวม