E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
นักจัดการงานทั่วไป
EP170194 -EP170195
งานบริหารทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ปฏิบัติงานในส่วนงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
  ชื่อเอกสาร
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม.
5 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6 สำเนาเอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) (ถ้ามี)
13 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
10/11/2566
14/11/2566
14/11/2566
27/11/2566