E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่องประกาศ ประเภทบุคลากร
(สังกัด)
ชื่อตำแหน่ง
(เลขที่)
อัตรา วันที่สิ้นสุด กรอกสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(สาขาวิชาภาษาเกาหลี)
อาจารย์
(EP170050)
1 30 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาประวัติศาสตร์)
อาจารย์
(EP170048)
1 30 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(E170016)
1 26 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาประวัติศาสตร์)
อาจารย์
(EP170032)
1 19 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170033)
1 2 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(สาขาวิชาภาษาสเปน)
อาจารย์
(EP170045)
1 2 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
(E170057)
1 31 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(E170044)
1 31 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี ประเภท (EP) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(EP170022 - EP170030)
9 19 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาจิตวิทยา)
อาจารย์
(E170130)
1 1 ส.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170054)
1 27 ก.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
อาจารย์
(E170141)
1 27 ก.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170042)
1 27 ก.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(ภาควิชาจิตวิทยา)
นักจิตวิทยา
(S4170066)
1 1 ก.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(สาขาวิชาภาษาเกาหลี)
อาจารย์
(EP170039)
1 30 มิ.ย. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170036)
1 30 มิ.ย. 2565
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(ภาควิชาจิตวิทยา)
อาจารย์
(EP170059)
1 31 พ.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :