E-Humanities CMU

ประกาศรับสมัครงาน

ระบบรับสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่องประกาศ ประเภทบุคลากร
(สังกัด)
ชื่อตำแหน่ง
(เลขที่)
อัตรา วันที่สิ้นสุด กรอกสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(EP170057)
1 17 ก.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
(EP170196)
1 31 ก.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170191 )
1 28 มิ.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170197)
1 28 มิ.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาเกาหลี)
อาจารย์
(EP170207)
1 31 พ.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(EP170198 )
1 3 พ.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว)
(งานบริหารทั่วไป)
นักจิตวิทยา
(S2170066)
1 26 เม.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170054)
1 11 เม.ย. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โครงการ
(งานบริหารทั่วไป)
พนักงานบริการทั่วไป
(S2170015)
1 8 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(EP170190)
1 29 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(EP170049)
1 29 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ อาคาร HB 3 HB 4 HB 6 และ HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โครงการ
(งานบริหารทั่วไป)
พนักงานบริการทั่วไป
(S2170015)
1 16 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาสเปน)
อาจารย์
(EP170053)
1 15 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170046)
1 2 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170191)
1 2 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170197)
1 2 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(EP170057)
1 28 ม.ค. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
(EP170196)
1 15 ม.ค. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170033)
1 1 ธ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170055)
1 10 พ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานบริหารทั่วไป)
นักจัดการงานทั่วไป
(EP170194 -EP170195 )
2 10 พ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170042)
1 31 ต.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170054)
1 31 ต.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาจิตวิทยา)
อาจารย์
(EP170047)
1 31 ต.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(EP170193)
1 30 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(EP170186)
1 29 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(EP170190)
1 29 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(EP170049)
1 29 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170036)
1 29 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
(EP170192)
1 15 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาจีน)
อาจารย์
(EP170056)
1 5 ก.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาตะวันออก)
อาจารย์
(EP170051)
1 31 ส.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170042)
1 31 ก.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
(EP170192)
1 31 ก.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาเกาหลี)
อาจารย์
(EP170050)
1 31 ก.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(EP170028 - EP170030)
3 31 ก.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170033)
1 30 มิ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
อาจารย์
(EP170036)
1 15 มิ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาจีน)
อาจารย์
(EP170056)
1 13 มิ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170191)
1 9 มิ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
อาจารย์
(EP170046)
1 9 มิ.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์)
อาจารย์
(EP170055)
1 31 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาจิตวิทยา)
อาจารย์
(EP170047)
1 31 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว)
(งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไป
(S4170037)
1 17 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาภาษาไทย)
อาจารย์
(EP170186)
1 16 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(EP170049)
1 1 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาการท่องเที่ยว)
อาจารย์
(EP170190)
1 1 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาควิชาจิตวิทยา)
อาจารย์
(EP170189)
1 1 พ.ค. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาจีน)
อาจารย์
(EP170056)
1 28 เม.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาภาษาเกาหลี)
อาจารย์
(EP170050)
1 3 เม.ย. 2566
ปิดรับสมัคร
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :